Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy po raz kolejny otrzymał fundusze z Unii Europejskiej

Szpital po raz kolejny otrzymał fundusze z Unii Europejskiej
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy dr n. med. Wanda Korzycka – Wilińska informuje, iż w Szpitalu rozpoczęto realizację kolejnego projektu finansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Projekt pn. "Wsparcie oddziałów Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom układu krążenia" realizowany jest w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

Wartość projektu wynosi 10 967 345,65 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 9 313 743,80 PLN oraz wsparcie z Ministerstwa Zdrowia w formie dotacji celowej – w wysokości 1 643 601,85 PLN. Celem Projektu jest wsparcie Kliniki Kardiologii oraz Kliniki Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych - dwóch Klinik udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu krążenia. Obie Kliniki działają w oparciu o przestarzałą infrastrukturę oraz sprzęt częściowo kwalifikujący się do wymiany.

Dzięki realizacji projektu pn. "Wsparcie oddziałów Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom układu krążenia" przewiduje się:
  1. Wyremontowanie i dostosowanie do obowiązujących przepisów powierzchni 2 034,52 m2 (wartość – 4 742 258,85 PLN) , w tym:
    • Klinika Kardiologii - 744,82 m2,
    • Klinika Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych - 1 289,70 m2.
  2. Wymianę 12 sztuk sprzętu medycznego o wartości 6 215 086,80 PLN, w tym:
    • Klinika Kardiologii - 9 szt., tj.: ergometr, zestaw do prób wysiłkowych, aparat EKG, defibrylator, dwa łóżka rehabilitacyjne, aparat USG do badania serca, angiograf i pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej.
    • Klinika Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych - 3 szt., tj.: zestaw do prób wysiłkowych, defibrylator i aparat USG do badania serca.
Projekt nie przewiduje zwiększenia zakresu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, nie będzie to zatem rozbudowa zasobów infrastrukturalnych, ale ich unowocześnienie i dostosowanie do aktualnych potrzeb poprzez odtworzenie istniejącej infrastruktury, tj. remonty oraz wymianę zużytego, ponad 10-letniego sprzętu na nowy. Przewidziana do wymiany aparatura i sprzęt medyczny są w wysokim stopniu zamortyzowane moralnie, wyeksploatowane oraz awaryjne. Projekt, przy optymalnym wykorzystaniu sprzętu, będzie w pełni komplementarny z wcześniej zrealizowanymi przez Szpital projektami a jego realizacja przełoży się na obniżenie liczby zakażeń szpitalnych, zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, poprawę koordynacji opieki zdrowotnej oraz poprawę efektywności energetycznej. Zakończenie realizacji rzeczowej projektu zaplanowano na listopad 2018 roku.

Szpital, po raz kolejny uzyskując wsparcie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, wdroży innowacyjne technologie medyczne, co umożliwi optymalizację wykorzystania posiadanego potencjału ludzkiego i rzeczowego, podniesie standard leczenia, zwiększy liczbę i bezpieczeństwo leczonych pacjentów, unowocześni obiekty dostosowując je do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych, osób starszych. Choroby układu krążenia od lat są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce i umiera z ich powodu więcej mieszkańców Polski niż przeciętnie w Unii Europejskiej. Oznacza to, że wsparcie jakie otrzymaliśmy dedykowane jest chorobom, które stanowią najistotniejszy problem zdrowotny osób dorosłych, tj. chorobom układu krążenia.