Klinika Hematologii naszego szpitala jako pierwsza w województwie uhonorowana certyfikatem „W trosce o pacjenta”

W dniu 20 lipca 2017. Klinika Hematologii naszego szpitala została uhonorowana certyfikatem „W trosce o pacjenta”.

To specjalne wyróżnienie przyznawane jest ośrodkom hematologicznym otaczającym pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową (PBSz) opieką na najwyższym poziomie, realizującym przy tym program „W trosce o pacjenta”, którego ideą jest wsparcie chorych we właściwym monitorowaniu procesu leczenia, pomoc w zrozumieniu zasad prawidłowego podejścia do terapii w tym stosowania się do zaleceń lekarzy.

Program adresowany do chorych leczonych drugą linią terapeutyczną, realizowany jest od 2014 r. w ośrodkach hematologicznych na terenie całej Polski, przy współpracy z środowiskiem pielęgniarek hematologicznych i onkologicznych. Przewlekła białaczka szpikowa, która jeszcze do niedawna uznawana była za chorobę śmiertelną, obecnie, dzięki postępowi medycyny, zaliczana jest do chorób przewlekłych. W skutecznym leczeniu PBSz oprócz samego dostępu do innowacyjnych terapii równie ważne jest jednak właściwe monitorowanie przebiegu terapii, prawidłowe przyjmowanie leków, stosowanie się do zaleceń lekarzy itd.

Idea niesienia pomocy chorym na PBSz poprzez edukację i wsparcie, które zapewnia Program „W trosce o pacjenta” realizowany na terenie ośrodków hematologicznych w całym kraju, spotkała się z uznaniem środowiska lekarskiego, pielęgniarskiego oraz pacjenckiego.
Interdyscyplinarna Rada Ekspertów, w osobach:

  • prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Warzochy, Kierownika Kliniki Hematologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
  • prof. dr hab. n. med. Andrzeja Hellmanna, Przewodniczącego Sekcji PBSZ Stowarzyszenia Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych,
  • prof. nadzw. dr hab. n. med. Joanny Góry-Tybor, Sekretarza Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów,
  • dr hab. med. Tomasza Sachy, Przewodniczącego Sekcji Hematologii Molekularnej Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka,
  • Barbary Jobdy, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych,
  • Jacka Gugulskiego, Prezesa Zarządu Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową.
postanowiła przyznać specjalne wyróżnienie – certyfikat „W trosce o pacjenta” Klinice Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, która jest jedną z nielicznych w Polsce placówką i pierwszą w województwie kujawsko-pomorskim uhonorowaną tego typu certyfikatem.