Dokumentacja Medyczna

Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona pacjentowi w formie kserokopii, odpisu, wyciągu lub badania radiologiczne na nośniku elektronicznym.

W oryginale dokumentacja może zostać udostępniona za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu wyłącznie na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta.

Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej można składać
 • LOP – archiwum w godz. od 0700–1500 (niski parter pok. 014)
 • LOP – rejestracja w godz. od 0700–1800
 • Kancelaria Szpitala w godz. od 0730–1500
 • Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej: całą dobę
Ponadto istnieje możliwość elektronicznego przesłania wniosku w formie skanu na adres: archiwum@biziel.pl, lub faxem na nr telefony 523700531.

Opłaty za udostępnienie dokumentacji
cena kserokopii za 1 stronę: 0,30zł, cena odpisu/wyciągu za 1 stronę: 8,71zł, cena dokumentacji w formie elektronicznej: 1,74zł
W przypadku wysyłki dodatkowo koszt "Doręczenia za pobraniem" - 19,90zł
W przypadku wnioskowania o udostępnienie dokumentacji medycznej przez inną osobę niż pacjent, którego dokumentacja dotyczy, do wniosku konieczne jest dołączenie pisemnego upoważnienia dla tej osoby do dostępu do dokumentacji.

W przypadku osobistego odbioru dokumentacji osoba odbierająca dokumentację zobowiązana jest okazać dokument tożsamości.

Zgodnie z §75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2015r w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015r, poz. 2069) dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo osoby upoważnionej przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji, za pokwitowaniem.

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ


Wymagany okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z art 29 ustawy z dnia 06 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, określony jest na 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpił zgon,
 • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 • zdjęć rentgenowskich, przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
 • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
  • 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
  • 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
 • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.