Uroczyste otwarcie nowo wyremontowanej Kliniki Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych

W dniu 14 maja, w naszym Szpitalu miała miejsce uroczystość otwarcia nowo wyremontowanej Kliniki Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych.

Dzięki wsparciu UE udało się przeprowadzić gruntowny remont 1 289,70 m2 Kliniki oraz zakupić: zestaw do prób wysiłkowych, defibrylator i aparat USG do badania serca.

Przedsięwzięcie jest częścią projektu pn. „Wsparcie oddziałów Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom układu krążenia” realizowanego w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, podmiotów leczniczych.

Wartość całego projektu wyniosła 10 740 789,65 zł, w tym płatność z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 9 127 845,75 zł oraz wsparcie z Ministerstwa Zdrowia w formie dotacji celowej w wysokości 1 610 796,32 zł. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 10 738 642,07 zł, pozostałe 2 147,58 zł Szpital pokrył ze środków własnych.

W ramach realizacji Projektu na zadania dotyczące Kliniki Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych przeznaczono 4 480 655,42 zł z czego 3 950 000,00 zł stanowiły koszty remontu a  530 655,42 zł doposażenia.

Galeria zdjęć »

«   »