Klinika Kardiologii

Ordynator-Kierownik: prof. dr hab. n. med. Władysław Sinkiewicz
Oddziałowa: Jadwiga Kunce
Liczba łóżek: 59
Lokalizacja: Pawilon C
Klinika: 1 piętro
b>Poradnie, Diagnostyka Nieinwazyjna, Pracownia Angiografii i Hemodynamiki: parter
Telefon/fax: 52 365 56 53
Email: kardiologia@biziel.pl
Strona internetowa Kliniki
52 365 5470
INTENSYWNA TERAPIA KARDIOLOGICZNA
52 365 5686
LEKARZE
52 365 5786
LEKARZE
52 365 5550
ODDZIAŁOWA
52 365 5653
KIEROWNIK KLINIKI / - ORDYNATOR - FAX
52 365 5558
PIELĘGNIARKI
52 365 5616
SEKRETARIAT KLINIKI
52 365 5322
PIELEGNIARKI LADA (parter)
Poradnia Kardiologiczna Kliniki Kardiologii "Pawilon C"

poniedziałek: 07:30-14:30
wtorek: 07:30-18:00
środa: 07:30-14:30
czwartek: 07:30-14:30
piątek: 07:30-14:30


tel. rejestracja: 52 3655 512

Poradnia Diagnostyki i Leczenia Niewydolnoci Serca - Pawilon "C"

poniedziałek: 07:30-14:30
wtorek: 07:30-14:30
środa: 07:00-14:30
czwartek: 07:00-14:30


tel. rejestracja: 52 3655 512

Poradnia Wszczepiania i Kontroli Stymulatorów - Pawilon "C"

wtorek: 10:30-14:00
czwartek: 10:30-14:00


tel. rejestracja: 52 3655 512

O Klinice


Klinika Kardiologii jest jednostką Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, zlokalizowaną w Budynku 7A.

Strukturę tworzą następujące podjednostki:
 • Klinika Kardiologii - odcinek łóżkowy
 • Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego - odcinek łóżkowy
 • Pracownie Angiografii i Hemodynamiki
 • Pracownie Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej
 • Poradnie:
  • Poradnia Kardiologiczna
  • Wojewódzka Poradnia Diagnostyki i Leczenia Niewydolności Serca
  • Poradnia Kontroli i Wszczepiania Stymulatorów

Klinika Kardiologii w ocenie Konsultanta krajowego ds. kardiologii posiada stopień referencyjności IIIB.

Klinika Kardiologii dysponuje 53 łóżkami, w tym 12 Intensywnej Terapii Kardiologicznej, przyjmując pacjentów w trybie pilnym i planowym. Zapewnia pełen zakres leczenia zachowawczego, a także natychmiastowy dostęp do procedur inwazyjnych. Klinika obejmuje swym zakresem również stałą, systematyczną ambulatoryjną opieką nad pacjentem realizowaną przez wykształconych specjalistów w zakresie kardiologii.

Zespół Kliniki Kardiologii otacza opieką miesięcznie ok. 300 pacjentów z Bydgoszczy oraz całego Województwa Kujawsko - Pomorskiego pełniąc funkcje konsultacyjne dla innych szpitali. Klinika Kardiologii jako jeden z kilku ośrodków w Polsce zajmuje się diagnostyką i leczeniem tętniczego nadciśnienia płucnego.

Personel Kliniki Kardiologii codziennie otrzymuje ustne i pisemne podziękowania za uśmiech, okazywane serce oraz zaangażowanie na rzecz pacjentów.

Praca pielęgniarki w Klinice Kardiologii polega na udzielaniu świadczeń wobec pacjenta i jego potrzeb medycznych, psychicznych, fizjologicznych oraz społecznych, a w szczególności:
 1. rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;
 2. rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta;
 3. planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem;
 4. samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych;
 5. realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;
 6. orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo - pielęgnacyjnych;
 7. edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Odpowiednie wyżywienie do stanu zdrowia i nawyków dietetycznych zapewnia dietetyczka. Czuwa ona nad szkoleniem pacjentów, ich rodzin oraz personelu udzielając indywidualnych i zbiorowych porad w zakresie żywienia i zdrowego stylu życia.

Obsługą administracyjną pacjentów, dokumentacją medyczną, statystyką oraz współpracą z innymi jednostkami zajmują się sekretarki medyczne.

Za stwarzanie warunków organizacyjno - technicznych do wykonywania zadań na rzecz pacjenta, za czystość, ład i porządek panujący w Klinice odpowiada zespół Pań gospodarczo - sprzątających.

Personel Kliniki Kardiologii uczestniczy w konferencjach i szkoleniach zewnętrznych tematycznie związanych z zakresem i istotą pracy w klinice. Na wysoki poziom świadczonych usług medycznych oraz profesjonalizm pracy mają wpływ także ukończone kursy specjalistyczne.

Pracownie Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej


W Pracowniach Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej wykonuje się badania diagnostyczne dla pacjentów Kliniki, pacjentów hospitalizowanych w pozostałych jednostkach Szpitala oraz pacjentów leczonych w trybie ambulatoryjnym kierowanych z innych poradni specjalistycznych i POZ. W Pracowniach wykonuje się szereg badań diagnostycznych, w tym: - badania echokardiograficzne, - ultrasonografię tętnic szyjnych i kręgowych (Dupex Scan), - kardiologiczne próby wysiłkowe, - badanie ergospirometryczne (ZAN - 680), - nieinwazyjne oceny parametrów hemodynamicznych (Task Force Monitor), - badania holterowskie, - inne badania np. testy pionizacyjne.
 1. PRACOWNIA ECHOKARDIOGRAFII
  • echo przezklatkowe (M-mode, 2D, Doppler, Doppler-color)
  • echo przezprzełykowe
  • echokardiograficzne próby obciążeniowe
  • ultrasonografia tętnic szyjnych i kręgowych (Duplex Scan)
 2. PRACOWNIA PRÓB WYSIŁKOWYCH
  • na bieżni
  • na cykloergometrze rowerowym
 3. PRACOWNIA ERGOSPIROMETRII
  Pracownia Ergospirometryczna wyposażona jest w najwyższej jakości sprzęt (ZAN-680). Wykonywane badanie ergospirometryczne jest badanem nieinwazyjnym, stanowi połączenie próby wysiłkowej na bieżni ruchomej z pomiarem gazów w powietrzu oddechowym.
 4. PRACOWNIA HOLTERA
  • 24-godzinne monitorowanie ekg
  • 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego
 5. PRACOWNIA TESTÓW POCHYLENIOWYCH
  • nieinwazyjna ocena parametrów hemodynamicznych (Task Force Monitor)
  • testy pionizacyjne

Pracownia Angiografii i Hemodynamiki


Pracownia Angiografii i Hemodynamiki rozpoczęła działalność 1 stycznia 2006 roku. W Pracowni przeprowadzane są diagnostyczne i terapeutyczne zabiegi endowaskularne: koronarografie oraz angioplastyki wieńcowe, angiografie i angioplastyki obwodowe, cewnikowania serca, zabiegi implantacji stymulatorw i kardiowerterów - defibrylatorów. Zabiegi wykonywane są przy zastosowaniu angiografu Axiom firmy Siemens.


Personel:
dr med. Wojciech Wróbel - kierownik, tel. 52 365 53 28
dr med. Wojciech Balak
lek. med. Michał Ziółkowski
Pielęgniarki:
mgr Agnieszka Wiśniewska
lic. Marzena Jarosz
Renata Świtała
Beata Sikorska-Mandziak

tel.: lada - 52 3655 322, sterownia - 52 3655 316

Zabiegi wykonywane są przy zastosowaniu angiografu Axiom firmy Siemens.

Skierowanie do Pracowni Angiografii i Hemodynamiki

Fundacja


FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU KARDIOLOGII ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Klinika Kardiologii od lat wspierana jest przez Fundację na Rzecz Rozwoju Kardiologii (organizacja pożytku publicznego), która m.in. finansuje badania i szkolenia naukowe, kupując aparaturę badawczą i diagnostyczną .

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kardiologii
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
Szpital Uniwersytecki nr 2
Klinika Kardiologii
KRS 0000093440


DOTYCHCZASOWE NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA FUNDACJI:
 • Zakup nowoczesnej kardiologicznej aparatury badawczej i diagnostycznej.
 • Powstanie Zakładu Diagnostyki Kardiologicznej.
 • Powstanie Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.
 • Powstanie Oddziału Kardiologii z komfortowymi warunkami dla pacjentów.
 • Działania wspomagające Wojewódzki Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Niewydolności Serca.
 • Działania wspomagające powstanie Pracowni Hemodynamiki.
 • Finansowanie badań i szkoleń naukowych.

Łączny dotychczasowy wkład dla szpitala - ok. 1 mln złotych

Wszystkim, którzy zechcą wspomóc Fundację serdecznie dziękujemy!

Nr konta Fundacji: 15 1020 1475 0000 8202 0019 1619

Galeria