Programy Badań Profilaktycznych

Program badań przesiewowych pod kątem wczesnego wykrywania raka jelita grubego.


W Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy realizowany jest program darmowych badań profilaktycznych pod kątem wczesnego wykrywania raka jelita grubego.
Badania wykonywane są w Klinice Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania oraz w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej Gastroenterologicznej, Kolorektalnej i Onkologicznej.
Wykrycie raka jelita grubego we wczesnym stadium rozwoju zapewnia prawie 100% powodzenie w leczeniu tego bardzo często występującego nowotworu.

W programie mogą wziąć udział osoby

 • w wieku od 50 do 65 lat niezależnie od wywiadu rodzinnego
 • osoby w wieku od 40 do 65 roku życia w przypadku gdy ich rodzice lub rodzeństwo chorowali na raka jelita grubego.

Dodatkowo konieczna jest kwalifikacja do programu przez lekarza, który wypełnia ANKIETĘ potwierdzającą skierowanie pacjenta do programu.

W programie nie mogą brać udziału osoby, u których:
 • występują takie objawy jak chudnięcie, niedokrwistość, obecność krwi w stolcu oraz pojawienie się bez wyraźnego powodu biegunki lub zaparcia stolca,
 • rozpoznano zaawansowane choroby głównie układu krążenia, oddechowego, moczowego i krwi,
 • rozpoznano już chorobę jelita grubego lub wykonano u nich w ciągu ostatnich 10 latach badanie jelita grubego.
Podstawowym badaniem programu jest kolonoskopia.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Kliniką Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania (VI piętro, sekretariat) lub Kliniką Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej, Kolorektalnej i Onkologicznej (III piętro, sekretariat)
Sekretariat Programu, nr tel.: 52 36-55-284, 52 37-14-912, od poniedziałku do piątku w godz. 0900-1300
Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka szyjki macicy (cytologia).


W Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela realizowany jest program darmowych badań profilaktycznych pod kątem wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.

Skierowany do kobiet:

 • w wieku 25-59 lat
 • które w ciągu ostatnich trzech lat nie miały wykonanego wymazu cytologicznego w ramach ubezpieczenia w NFZ

Wymagania:
 • Nie jest wymagane SKIEROWANIE
 • NIE JEST WYMAGANA WCZEŚNIEJSZA REJESTRACJA
 • Należy zabrać ze sobą dowód tożsamości, który zawiera numer PESEL

Zgłoś się:
 • do Zakładu Profilaktyki Nowotworów Żeńskich Narządów Płciowych z Poradnią Cytologii i Kolposkopii - I piętro Bloku Poradni - pokój 1031, nr tel. 52 36-55-367
 • wtorek, środa, czwartek w godz. 0800-1200

Opis badania:
Badanie przesiewowe w kierunku wykrywania raka szyjki macicy polega na wykonaniu badania cytologicznego (pobranie do oceny mikroskopowej wymazu z ujścia zewnętrznego kanału i z tarczy szyjki macicy). W wyniku przeprowadzenia badania cytologicznego można wykryć zmiany przedrakowe i raka we wczesnym okresie zaawansowania choroby. W przypadku stwierdzenia zmian o charakterze dysplastycznym należy w celu weryfikacji wstępnego rozpoznania wykonać badanie kolposkopowe z celowanym pobraniem wycinków do badania histopatologicznego.
Program badań prenatalnych.


Skierowany do kobiet spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • wiek powyżej 35 lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia)

 • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka

 • stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka

 • stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikową

 • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Wymagania:

 • WYMAGANE JEST SKIEROWANIE OD LEKARZA PROWADZĄCEGO CIĄŻĘ zawierające informacje o wskazaniach do objęcia programem wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania do programu

 • Należy zabrać ze sobą dowód tożsamości, który zawiera numer PESEL oraz aktualny dokument ubezpieczenia

Zgłoś się:

 • do Prenatalnej Poradni Genetycznej - I piętro Bloku Poradni - pokój 1030, nr tel. 52 36-55-241
  (Pacjentka ze skierowaniem zgłasza się do poradni w celu wyznaczenia terminu wizyty. W dniu wizyty należy zarejestrować się w Rejestracji Szpitala.)
 • od poniedziałku do czwartku w godz.:
  - lekarz genetyk - 09:00-14:00
  - badanie USG - 10:30-14:00

Opis badania:
Powyżej 35 roku życia wzrasta statystycznie istotnie, ryzyko wystąpienia patologii płodu uwarunkowanej aberracją chromosomalną. Badania prenatalne to zestaw procedur (testy biochemiczne, USG) za pomocą których istnieje możliwość zdiagnozowania płodu podczas jego rozwoju wewnątrzmacicznego. Celem badań prenatalnych jest jak najwcześniejsze wykluczenie wad rozwojowych płodu. Szybkie wykrycie wad rozwojowych pozwala lekarzowi prowadzącemu ciąże wdrożyć odpowiedniego leczenia już na etapie ciąży co niewątpliwie przekłada się na lepsze wyniki lecznicze oraz zdrowie dziecka i mamy.
W przypadku ciąż z grupy wysokiego ryzyka diagnostyka prenatalna jest bezwzględnym wskazaniem medycznym.
Program profilaktyki chorób układu krążenia.


Warunki kwalifikacji do programu:
Program kierowany jest do osób znajdujących się na liście świadczeniobiorców lekarza podstawowej opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy i w danym roku kalendarzowym, objętym umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będące w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców), obciążonych następującymi czynnikami ryzyka:

 • nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg),

 • zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDLcholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu),

 • palenie tytoniu,

 • niska aktywność ruchowa,

 • nadwaga i otyłość,

 • upośledzona tolerancja glukozy,

 • wzrost stężenia fibrynogenu,

 • wzrost stężenia kwasu moczowego,

 • nadmierny stres,

 • nieracjonalne odżywianie,

 • wiek,

 • płeć męska,

 • obciążenia genetyczne.

Zakres wykonanych świadczeń:

 • przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie karty badania profilaktycznego,

 • wykonanie badań biochemicznych krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i poziomu glukozy), dokonanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index - BMI),

 • wizyta u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, która obejmuje: badanie przedmiotowe oraz ocenę czynników ryzyka zachorowań na choroby układu krążenia, kwalifikację do odpowiedniej grupy ryzyka oraz ocenę globalnego ryzyka wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego w przyszłości według klasyfikacji SCORE, edukację zdrowotną oraz decyzję co do dalszego postępowania,

 • informacja o wynikach badania oraz zalecenia dotyczące konieczności zmiany trybu życia lub skierowanie na dalszą diagnostykę lub leczenie.

Efekty:
Badania profilaktyczne w programie pozwalają na wczesne zdiagnozowanie ewentualnych nieprawidłowości i podjęcie leczenia.
Badania są wykonywane przez wszystkich lekarzy rodzinnych, którzy mają zawartą umowę z NFZ. Osoby kwalifikujące się do programu mogą z niego skorzystać u swojego lekarza rodzinnego.Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP).


Warunki kwalifikacji do programu:

 • wiek powyżej 18 r.ż. u osób palących tytoń - uczestnictwo w zakresie poradnictwa antytytoniowego,

 • wiek 40-65 r.ż. u osób, które nie miały wykonanego badania spirometrycznego w okresie ostatnich 36 miesięcy - uczestnictwo w zakresie poradnictwa antytytoniowego z diagnostyką i profilaktyka POCHP.

Zakres wykonanych świadczeń:

 • zebranie wywiadu dotyczącego palenia tytoniu,

 • badanie pacjenta: masa ciała, wzrost, pomiar ciśnienia tętniczego,

 • badanie spirometryczne (w ramach profilaktyki POCHP w grypie wiekowej 40-65 lat),

 • edukacja w zakresie skutków palenia tytoniu,

 • porada antytytoniowa,

 • prowadzenie terapii odwykowej.

Efekty:

 • Cele programu to zmniejszenie zachorowalności na schorzenia odtytoniowe, poprawa świadomości w zakresie szkodliwości palenia oraz metod zapobiegania i leczenia uzależnienia od tytoniu oraz poprawa dostępności do specjalistycznego leczenia uzależnienia do tytoniu

 • Badania można wykonać w ramach programu w poradniach POZ posiadających kontrakt z NFZ na ich realizację . Nie jest wymagane skierowanie. Wykaz placówek realizujących program znajduje się na stornie internetowej www.nfz-bydgoszcz.pl
Program profilaktyki gruźlicy.


Warunki kwalifikacji do programu:
W programie mogą wziąć udział osoby dorosłe, które dokonały wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, nieposiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym:

 • osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą, lub

 • osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności:
  a) długotrwałe bezrobocie,
  b) niepełnosprawność,
  c) długotrwałą chorobę,
  d) uzależnienie od substancji psychoaktywnych,
  e) bezdomność.

Wymagane jest pisemne oświadczenie świadczeniobiorcy, z którego wynika, że w okresie ostatnich 24 miesięcy nie podlegał on badaniu ankietowemu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w ramach profilaktyki gruźlicy (także u innych świadczeniodawców).

Zakres wykonanych świadczeń:

 • wywiad w kierunku gruźlicy wraz z wypełnieniem ankiety,

 • edukacja zdrowotna świadczeniobiorcy.

W przypadku świadczeniobiorców z grupy największego ryzyka zachorowania pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej przekaże pisemną informację lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, wybranemu przez świadczeniobiorcę, o wynikach przeprowadzonej ankiety oraz wskaże tryb dalszego postępowania, w tym poinformuje o konieczności zgłoszenia się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej celem dalszej oceny stanu zdrowia.

Efekty:

 • Badania profilaktyczne w programie pozwalają na wczesne zdiagnozowanie choroby i wdrożenie natychmiastowego i prawidłowego leczenia gruźlicy.

 • Badania można wykonać w ramach programu w każdym zakładzie opieki zdrowotnej, który podpisał z NFZ umowę na realizację świadczeń w zakresie pielęgniarki POZ. Pielęgniarka POZ dociera bezpośrednio do osób szczególnie zagrożonych chorobą, ale można też samodzielnie zgłosić się do jej gabinetu. Nie jest wymagane skierowanie.