Rozwój wysokospecjalistycznych procedur diagnostyczno-zabiegowych stosowanych w gastroenterologii poprzez zakup aparatury medycznej wysokiej technologii oraz modernizację i adaptację pomieszczeń.

Informacje o projekcie

Tytuł
"Rozwój wysokospecjalistycznych procedur diagnostyczno-zabiegowych stosowanych w gastroenterologii poprzez zakup aparatury medycznej wysokiej technologii oraz modernizację i adaptację pomieszczeń"
Oś priorytetowa 1
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Działanie 1.3
Regionalna infrastruktura społeczna
Poddziałanie 1.3.2
Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia
Program Operacyjny
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny
Instytucja Zarządzająca
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Beneficjent
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
Czas trwania projektu
25 marca 2005 r. - 30 grudnia 2005 r.
Podpisanie umowy
9 luty 2005 r.
Finansowanie projektu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 825.000, 00 zł (75%)
Budżet woj. kujawsko - pomorskiego - 275.000, 00 zł (25%)

Przedmiotem projektu był zakup:

  • zakup videoendoskopu ultrasonograficznego do wykonywania badań
  • diagnostycznych dotyczących patologii ściany przewodu pokarmowego oraz jego otoczenia w klatce piersiowej i jamie brzusznej;
  • zakup urządzeń dostosowanych do wykonywania zabiegów endoskopowych: automatycznej myjni, videogastroskopu, videoduodenoskopu, videokolonoskopu wraz z oprzyrządowaniem do wykonywania między innymi: usuwania polipów, tamowania krwawień, udrażniania światła przewodu pokarmowego, udrażniania dróg żółciowych oraz trzustki i protezowania dróg żółciowych itd;
  • zakupu ultrasonografu z przystawkami do wykonywania cienkoigłowej biopsji aspiracyjnej i drenażu celem wykonywania badań diagnostyczno-leczniczych stosowanych w gastroenterologii pod kontrolą USG;
  • modernizacja i adaptacja wyodrębnionych w Szpitalu pomieszczeń dla Kliniki Gastroenterologii wraz z kompleksem Pracowni.

Zakup aparatury medycznej dostosowanej do bezpiecznego wykonywania zabiegów endoskopowych pozwolił na wykonywanie w tutejszym szpitalu inwazyjnych procedur gastroenterologicznych w ramach III Typu Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego - Specjalistycznej Pracowni Endoskopii Zabiegowej. Zwiększająca się ilość zachorowań na choroby nowotworowe układu trawienia oraz rosnące wymagania odnośnie wykonywanych procedur diagnostyczno-zabiegowych w ramach leczenia zachowawczego oraz kwalifikacji do leczenia chirurgicznego lub skojarzonego chirurgicznego i onkologicznego („chemicznego” i/lub z zastosowaniem energii promienistej), wymagało dostosowania aparatury medycznej do poziomu zgodnego ze współczesną wiedzą medyczną. Poprawa diagnostyki dla pacjentów z chorobą nowotworową pozwoliła na przeprowadzenie badań i kwalifikację części pacjentów do leczenia paliatywnego, przez co uchroni ich przed obciążającą operacją chirurgiczną. U drugiej części chorych, precyzyjna diagnoza oraz ocena stopnia zaawansowania choroby pozwoli na wykonanie planowej operacji często połączonej z inną formą leczenia chorób nowotworowych. Tym samym możliwe będzie wyleczenie lub wydłużenia czasu życia lub/i poprawa jakości życia pacjentów. Powstająca na aktualnej bazie łóżkowej Szpitala Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych poza zadaniami diagnostyczno-leczniczymi dla chorych ambulatoryjnych z innych jednostek ochrony zdrowia (miejsce działalności konsultanta wojewódzkiego), a przede wszystkim hospitalizowanych w trybie zwykłym lub w trybie hospitalizacji jednodniowej, będzie ośrodkiem dydaktycznym począwszy od nauczania studentów, a skończywszy na lekarzach doskonalących swoje umiejętności w określonej, szczegółowej procedurze gastroenterologicznej.

Realizacja opisanego Projektu polegającego na udoskonaleniu i wprowadzeniu nowych i bezpiecznych metod diagnostyczno-zabiegowych nastąpi poprzez zakup wyszczególnionej aparatury medycznej oraz modernizację i adaptację pomieszczeń dla potrzeb Kliniki Gastroenterologii.

Wybór videoendoskopu ultrasonograficznego, endoskopów zabiegowych, automatycznej myjni oraz ultrasonografu z przystawką do biopsji i drenażu pozwolił na poszerzenie procedur gastroenterologicznych o ocenę struktury ściany przewodu pokarmowego oraz narządów w jego sąsiedztwie, wykonywania zabiegów endoskopowych w przewodzie pokarmowym i w polu trzustkowym oraz dróg żółciowych, a także precyzyjnego diagnozowania ogniskowych zmian litych i przestrzeni płynowych w narządach jamy brzusznej i ich sąsiedztwa. Jest to zgodne ze strategią rozwoju gastroenterologii w zakresie diagnostyki i leczenia głównie z zastosowaniem endoskopów zabiegowych. Pozwala realizować zadania statutowe Kliniki Gastroenterologii.

Podstawowym uzasadnieniem tego kierunku działania jest wysoka umieralność spowodowana nowotworami przewodu pokarmowego (nowotwory złośliwe przewodu pokarmowego są powodem 27,9% wszystkich zgonów z powodu nowotworów złośliwych).

Celem projektu było przygotowanie wysokospecjalistycznej bazy ukierunkowanej na precyzyjną diagnostykę, zabiegi bez potrzeby operacji chirurgicznych, leczenie chorych na schorzenia gastroenterologiczne ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów złośliwych narządów układu trawienia. Na podkreślenie zasługują prognozy przewidujące stały wzrost zachorowań na nowotwory złośliwe. Rak odbytnicy i jelita grubego (licząc łącznie u mężczyzn i kobiet) jest obecnie najczęstszym rakiem występującym w Polsce. Wobec braku ustalenia przyczyny powstawania nowotworów złośliwych postępowanie medyczne w tych przypadkach ukierunkowane jest na profilaktykę, wykrywanie wczesnych postaci nowotworów złośliwych oraz precyzyjne rozpoznanie i ocenę stopnia zaawansowania choroby. Pozwala to na kwalifikację chorego do dalszego leczenia, które skutkować może wyleczeniem z jednej strony oraz postępowaniem paliatywnym z poprawieniem jakości końcowej fazy życia chorego na chorobę nowotworową. Postępowanie diagnostyczno–zabiegowe z użyciem zakupionej aparatury poprawi dostępność do medycznych procedur dla mieszkańców województwa z zastosowaniem narzędzi wysokiej technologii, obejmie również wzrastającą ilość chorych na inne nienowotworowe schorzenia układu trawienia. Powstanie regionalny ośrodek medyczny o najwyższym stopniu referencyjności skupiający kadrę lekarską i pielęgniarską o najwyższych kwalifikacjach, która będzie prowadziła działalność statutową w zakresie świadczenia usług zdrowotnych, a także dydaktyki i nauki. Realizacja Projektu skutkować będzie natychmiastową zwiększoną dostępnością do specjalistycznych procedur diagnostyczno-zabiegowych, istotnie poszerzy zakres świadczeń zdrowotnych o najnowocześniejsze procedury stosowane we współczesnej gastroenterologii i zwiększy ilość profilaktycznych badań kolonoskopowych. W celach długoterminowych zmniejszy zachorowalność i umieralność na choroby nowotworowe wychodzące z przewodu pokarmowego, głównie z jelita grubego, ułatwi i przyspieszy rozpoznawanie chorób układu trawienia, umożliwi poprawienie odsetka skutecznego operacyjnego leczenia nowotworów wywodzących się z układu trawienia.

Galeria