Zakup aparatury i urządzeń medycznych dla wybranych Klinik i Zakładów Szpitala wraz z dostosowaniem pomieszczeń w celu podniesienia jakości świadczonych usług medycznych

Informacje o projekcie

Tytuł
"Zakup aparatury i urządzeń medycznych dla wybranych Klinik i Zakładów Szpitala wraz z dostosowaniem pomieszczeń w celu podniesienia jakości świadczonych usług medycznych"
Nr Projektu
RPKP. 03.02.00-04-014/14
Oś priorytetowa 3
Rozwój infrastruktury społecznej
Działanie 3.2
Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej
Program Operacyjny
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Instytucja Zarządzająca
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Beneficjent
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
Czas trwania projektu
01 grudnia 2014 r. - 30 września 2015 r.
Podpisanie umowy
04 listopada 2014 r.
Finansowanie projektu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 3 341 927,53 PLN (do 29,91%);
Budżet państwa - 3 123 056,72 PLN (do 27,95%)
Wkład własny - 4 708 742,85 PLN (nie mniej niż 42,14%)
Przedmiot ProjektuWartość
Działania promujące Projekt.10 000,00
Zakup aparatury medycznej w celu w celu poprawy stanu zdrowia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego poprzez zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz badań diagnostycznych rezonansem magnetycznym 3T wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem, zwiększenia dostępności do nowoczesnych, bezpiecznych oraz świadczonych na wysokim poziomie usług medycznych.10 101 158,60
Dostosowanie obiektów do użytkowania nowego sprzętu z jednoczesną przebudową obiektów w celu osiągnięcia zgodności z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa w zakresie wysokospecjalistycznych usług diagnostycznych - Rezonansu Magnetycznego 3T - remont wraz z doprowadzeniem kabla zasilającego pracownię MRI 3T.1 062 568,50
OGÓŁEM11 173 727,10

Zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz prace budowlano-remontowe odbywać się będą zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy o finansach publicznych - Prawo zamówień publicznych.

I. Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej:

Rezonans magnetyczny 3T z wyposażeniem i oprogramowaniem - 8 908 300,00 PLN.Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej spełnia najwyższe standardy zarówno pod względem wysoko wykwalifikowanego personelu, jak i używanej aparatury diagnostycznej. Badania diagnostyczne przeprowadzane w Zakładzie podzieli się na dwie podstawowe grupy: badania rentgenodiagnostyczne i badania ultrasonograficzne. Do badań rentgenodiagnostycznych zaliczamy rentgenodiagnostykę konwencjonalną, badania kontrastowe, zdjęcia pantomograficzne i tomografię komputerową. Do badań ultrasonograficznych należą konwencjonalne USG i badania dopplerowskie. Obecnie dysponujemy trzema aparatami przeznaczonymi do rentgenodiagnostyki konwencjonalnej, w tym jednym aparatem telekomando przeznaczonym do badań kontrastowych, jednym aparatem przeznaczonym do zdjęć pantomograficznych, czterema przyłóżkowymi aparatami rentgenodiagnostycznymi, 32 - rzędowym tomografem komputerowym i dwoma wysokiej klasy aparatami ultrasonograficznymi. Cały system obrazowania przeznaczony do rentgenodiagnostyki konwencjonalnej pracuje w trybie cyfrowej radiografii pośredniej firmy AGFA. Kadra Zakładu, poza kierownikiem jednostki, składa się z 9. asystentów (w tym 5 lekarzy z drugim stopniem specjalizacji), 3 lekarzy rezydentów, 17 techników elektroradiologii, 3 pielęgniarek i 3 rejestratorek medycznych. Zakład posiada akredytację na prowadzenie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej oraz na prowadzenie stażów kierunkowych dla lekarzy z innych specjalizacji.

II. Klinika Kardiologii:

Sprzęt medyczny - 755 358,60 PLN, w tym:
  • Aparat do kontrapulsacji - 152 000,00 zł,
  • Aparat do hipotermii terapeutycznej - 130 000,00 zł,
  • System monitoringu na Intensywny Nadzór Kardiologiczny (centrala + kardiomonitory) - 473 358,60 zł.
Klinika Kardiologii zapewnia pełen zakres leczenia zachowawczego, a także natychmiastowy dostęp do procedur inwazyjnych; obejmuje swym zakresem również stałą, systematyczną ambulatoryjną opiekę nad pacjentem. Zespół Kliniki Kardiologii otacza opieką pacjentów z Bydgoszczy oraz całego województwa kujawsko pomorskiego, pełniąc funkcje konsultacyjne dla innych szpitali. Klinika Kardiologii jako jeden z kilku ośrodków w Polsce zajmuje się diagnostyką i leczeniem tętniczego nadciśnienia płucnego.

III. Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem "N":

Sprzęt medyczny - 437 500,00 PLN, w tym:
  • Respirator z synchronizacją oddechu z wykorzystaniem elektrod przełykowych - 120 000,00 zł,
  • Analizator RKZ - 54 000,00 zł,
  • Kardiomonitor z kapnometrią - 33 000,00 zł,
  • System do oceny regionalnej oksymetrii - 40 000,00 zł,
  • Monitor hemodynamicznej pracy serca - 95 000,00 zł,
  • CPAP - 85 000,00 zł,
  • Pompa strzykawkowa - 3 szt. - 10 500,00 zł.
Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem "N" Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy jest jedynym ośrodkiem w województwie kujawsko-pomorskim obejmującym opieką wszystkie noworodki - wcześniaki z regionu, świadczy usługi na najwyższym poziomie w zakresie neonatologii. Oddział posiada III (najwyższy) stopnień referencyjności, co oznacza możliwość leczenia najbardziej chorych noworodków i wcześniaków.

Galeria - I. Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej:

Galeria - II. Klinika Kardiologii:

Galeria - III. Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem "N":