"Wymiany zbiorników paliwowych na terenie SU Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy" o wartości 488 310,00 PLN został zrealizowany w roku 2013 przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Toruniu

Inwestycja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wymiany trzydziestoletnich zbiorników paliwowych eksploatowanych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy pozwoliła na dostosowanie sposobu gromadzenia substancji niebezpiecznych, tj. oleju opałowego i oleju napędowego do obowiązujących wymogów prawnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 243, poz.2063).

Mając na uwadze powyższe regulacje prawne zadanie miało na celu działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Realizacja inwestycji umożliwiła przeciwdziałanie potencjalnym zanieczyszczeniom oraz doprowadziła do poprawy eksploatacji zabezpieczenia awaryjnego systemu szpitala w energię elektryczną i energię cieplną. Dzięki wymianie zbiorników nasz szpital osiągnął efekt w postaci możliwości ciągłego monitoringu gromadzonego paliwa, ograniczył ryzyko niebezpiecznych przecieków do środowiska i otoczenia, a tym samym poprawił funkcjonowanie instalacji paliwowej naszego szpitala umożliwiając eksploatację tej instalacji w sposób bezpieczny dla zdrowia i życia ludzkiego.