"MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY o wartości 750 060, 00 zł został zrealizowany w roku 2017 przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Toruniu

Szpital zrealizował inwestycję przebudowy Stacji Uzdatniania Wody dzięki której Szpital będzie produkował wodę o stabilnej jakości zgodnie z parametrami określonymi w aktualnych przepisach prawa, tj. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U. 2015 poz. 1989. Realizacja zadania pozwoliła na poprawę warunków technicznych m.in zachowanie stałego ciśnienia wody w wodociągowym systemie odbiorczym szpitala, wymianę urządzeń która wpłynie na zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu poprzez obniżenie zużycia energii elektrycznej maszyn (wymiana pomp hydroforowych pozwoli na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez pompownię drugiego stopnia o około 30 %) oraz pozwoli na eliminację ryzyka powstania ewentualnych awarii zbiorników ciśnieniowych mogących doprowadzić do strat pobranej wody.Ponadto modernizacja wpłynie na zmniejszenie zużycia wody popłucznej. W  okresach występowania temperatur dodatnich (wiosna - jesień) woda popłuczna nie będzie odprowadzana do kanalizacji odbiorczej, a wykorzystana zostanie na cele gospodarcze w szpitalu, np. podlewanie terenów zielonych.