Misja Szpitala

PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO


POLITYKA JAKOŚCI, ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy udziela świadczeń zdrowotnych na najwyższym poziomie referencyjności, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

Kierownictwo Szpitala wspólnie z pracownikami deklaruje podejmowanie zadań z zakresu działalności naukowo-badawczej, stałe doskonalenie standardów postępowania medycznego, wdrażanie nowych technologii medycznych w celu osiągnięcia skutecznych metod diagnostyczno-leczniczych.

Chcemy aby studenci oraz pracownicy Szpitala zdobywający wiedzę, umiejętności i doświadczenie przyczyniali się do rozwoju wielu dziedzin medycyny, dążąc do podnoszenia jakości usług medycznych, co pozwoli nam stać się liderem wśród Szpitali Uniwersyteckich.

Mając na uwadze ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług i zmniejszenie oddziaływania Szpitala na środowisko oraz poprawę warunków pracy personelu i bezpieczeństwa informacji w naszej placówce opracowano i wdrożono Zintegrowany System Zarządzania w oparciu o normy: ISO 9001:2015 (Systemy zarządzania jakością), ISO 14001:2015 (System zarządzania środowiskowego), PN-N 18001:2004 (System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy) i ISO 27001:2013 (System zarządzania bezpieczeństwem informacji).

Cele jakościowe, środowiskowe oraz dotyczące zagadnień BHP i bezpieczeństwa informacji stojące przed nami to:
 • dążenie do pełnej satysfakcji pacjentów oraz pracowników placówki,
 • uświadamianie i angażowanie personelu w działania na rzecz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych,
 • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na wszystkich stanowiskach pracy,
 • prawidłowe zabezpieczenie dokumentacji przed nieuprawnionym dostępem, naruszeniem integralności bądź zniszczeniem aktywów związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem informacji,
 • ciągłe doskonalenie działań w zakresie wdrożonego systemu zarządzania jakością zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa informacji oraz sytemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • zapewnienie bezpieczeństwa informacji poprzez zarządzanie ryzykiem, zmianami oraz ciągłością działania.
Każdy z obszarów działalności Szpitala funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Realizacja tych celów następuje poprzez:
 • stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników, co przekłada się na jakość świadczonych usług i oddziaływanie placówki na środowisko oraz angażowanie ich do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa informacji,
 • zakupy nowoczesnego i niezbędnego sprzętu medycznego, bezpiecznego dla pracownika i pacjenta,
 • otoczenie pacjenta przyjazną atmosferą
 • udzielanie pełnej informacji o postępach leczenia,
 • sukcesywne remonty poszczególnych oddziałów i przystosowywanie ich do obowiązujących standardów,
 • analizowanie i wyciąganie wniosków z ankiet wypełnianych przez pracowników oraz pacjentów, którym udzielono świadczeń medycznych w Szpitalu,
 • ciągłe doskonalenie i promocję Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz edukację pracowników w tym zakresie,
 • rejestrowanie incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji i podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych,
 • stosowanie rozwiązań i technologii o wysokich i sprawdzonych standardach oraz partnerską współpracę z ich producentami.
Przyjęte cele osiągniemy dzięki wszechstronnemu zaangażowaniu kierownictwa i wszystkich pracowników Szpitala uczestniczących w realizacji zadań wynikających z wymagań Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Kierownictwo Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania zintegrowanego systemu weryfikuje politykę jakości, zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa informacji przystosowując ją do zmieniających się warunków.

Szpital nasz zarządza ryzykiem, a tym samym wszelkie decyzje o znaczeniu strategicznym w obszarze świadczenia usług medycznych, oddziaływania na środowisko oraz bezpieczeństwa informacji podejmowane są w oparciu o wyniki jego szacowania zgodnie z wcześniej przyjętą metodyką.

Powyższa polityka jest znana wszystkim pracownikom Szpitala oraz podana do wiadomości pacjentom SU nr 2.

W oparciu o ogólne cele jakościowe, środowiskowe, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa informacji opracowywane są cele szczegółowe, okresowo weryfikowane przez Kierownictwo Szpitala.

Kierownictwo Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki oraz poprawy bezpieczeństwa pacjenta..