Zarządzanie Ryzykiem

Realizując założenia kontroli zarządczej, Szpital prowadzi efektywny proces zarządzania ryzykiem.

Zarządzanie ryzykiem to procedury i polityki oraz skoordynowane działania podejmowane zarówno przez kierownictwo jednostki, jak i jej pracowników, które poprzez identyfikację i analizę ryzyka oraz określanie adekwatnych reakcji na ryzyko zwiększają prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów i realizacji zadań.

W podmiotach leczniczych zarządzanie ryzykiem odnosi się w głównej mierze do zarządzania zdarzeniami niepożądanymi – których ograniczenie występowania, bądź też świadome kontrolowanie przekłada się na bezpieczeństwo pacjenta w placówce medycznej.

Mamy przyjemność poinformować, iż Nasz Szpital został zakwalifikowany przez Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie do realizowanego projektu o nazwie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów i jakości bezpieczeństwa opieki” – część „Zarządzanie Bezpieczeństwem Opieki”. Udział w tym projekcie jest dla Szpitala ogromnym wyróżnieniem, jednakże niesie także za sobą określone obowiązki. Wynikają one w głównej mierze z konieczności dostosowania funkcjonującego już od kilku lat w Szpitalu systemu zarządzania zdarzeniami niepożądanymi do założeń określonych w projekcie.

Głównym celem Szpitala jest zatem zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów poprzez integrację różnych procesów w nim zachodzących, zarówno medycznych, zarządczych, jak i wspierających.

Realizator projektu
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ),
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków
www.cmj.org.pl